Navigace

Obsah

 

 

               Související obrázek

 

Mateřská škola Bocanovice 19, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy

Č.j.: MŠ/ 180/18

Vypracoval: Lenka Kubiczková

Schválil: Lenka Kubiczková

Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2018

Směrnice nabývá platnosti dne:  1.9.2018

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.9.2018

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Ředitelka mateřské školy Bocanovice 19, okres Frýdek - Místek, příspěvková organizace v souladu se školským zákonem a vyhláškou č.14/2005 Sb. vydává školní řád.

 

a) Podrobnosti výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole

 

- Mateřská škola v rámci předškolního vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte    předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, na osvojování základních pravidel chování dítěte, podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte, vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání, poskytuje pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

 

- Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o obsahu vzdělávání ve školním vzdělávacím programu, který je k nahlédnutí v šatně dětí.  ZZ  jsou informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání při  předávání dětí učiteli mateřské školy nebo během konzultačních hodin. Informace o práci a akcích mateřské školy jsou zveřejněny v šatně dětí a na webových stránkách školy – www.bocanovice.cz

 

- V mateřské škole dodržujeme Listinu lidských práv a svobod a Úmluvu o právech dítěte.

 

- Zákonní zástupci dětí mají právo na poradenskou pomoc mateřské školy a školského poradenského zařízení a mohou se vyjadřovat ke všem rozhodnutím mateřské školy týkající se vzdělávání dětí.

 

- Zákonní zástupci dětí jsou povinni dbát na to, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy,

 jsou povinni informovat mateřskou školu o zdravotním stavu dítěte.

 

- Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a oznamovat škole změny v osobních údajích dítěte (školní matrika).

 

- Rodičovská odpovědnost náleží rodičům i při pobytu dítěte ve škole, ZZ mají povinnost se školou spolupracovat a řešit výchovné problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou

a zúčastnit se projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte na vyzvání ředitele školy.

 

 

 

- Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, potvrzení od dětského lékaře o pravidelném očkování. Ředitelka mateřské školy vydává Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

- Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitel školy sjednat se zákonným zástupcem tříměsíční zkušební pobyt.

 Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitel na základě písemného oznámení ZZ  rozhodnout o ukončení vzdělávání v mateřské škole.

 

- V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem porušují školní řád,může ředitel rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole.

 

- Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte a délku jeho pobytu v těchto dnech. Po dobu pobytu dítěte v MŠ se musí děti stravovat. Výjimkou je dietní stravování, kdy si stravu přinese dítě z domova. Rodiče informují ředitelku o případných zdravotních omezeních při stravování (alergie).

Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek,je nutné tuto změnu opět dohodnout s ředitelem.

 

b) Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů  ZZ a  zaměstnanců ve škole

 

- Zákonní zástupci dodržují organizaci provozu a režim mateřské školy, školní řád,pokyny a směrnice ředitele školy

 

-Vzájemné vztahy mezi zákonnými zástupci a zaměstnanci školy musí vycházet ze zásady vzájemné úcty,respektu,názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání.

 

- Zákonní zástupci, zaměstnanci a děti dodržují při vzájemném styku pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti. Děti jednají se zaměstnanci mateřské školy slušně a dodržují pravidla společenského chování.

 

c) Provoz a vnitřní režim školy

 

- Mateřská škola je zřízena jako jednotřídní s celodenním provozem od 6,30 do 15,30 hodin.

Mateřská škola se odemyká v 6,30 hodin. Zákonní zástupci v době od 6,30 hodin do 8,00 hodin předají dítě (po jeho převlečení v šatně) učiteli ve třídě MŠ. O pozdějším příchodu dítěte musí být učitelka předem informována.

Zákonní zástupci si vyzvednou dítě v 12,00 hodin nebo v době od 14,30 do 15,30 hodin. Po převzetí dítěte, nejpozději v15,25 hodin, jsou ZZ povinni neprodleně opustit areál MŠ. V 15,30 hodin se budova mateřské školy a školní zahrada uzamyká.

Příchod  a odchod dětí dvouletých domlouvá učitel se ZZ individuálně,aby měly děti možnost trávit co nejvíce času s rodiči. Předání a převzetí dětí zajišťuje učitel mateřské školy, vyjímečně a  s pověřením ředitelky, může dítě převzít a předat ZZ i jiný pracovník školy.

- Dohled nad dětmi od jejich převzetí a do předání dítěte zákonným zástupcům zajišťuje učitel, v mimořádném případě může dohled zajišťovat jiný zletilý zaměstnanec školy, který byl o výkonu dohledu řádně poučen.

- V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i individuálně dohodnut způsob přebírání dítěte a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

 

- Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu k vyzvednutí dítěte z mateřské školy na základě písemného pověření.

 

- Pokud si zákonný zástupce dítě před koncem provozní doby mateřské školy nevyzvedne, je stanoven tento postup:

a) učitel zákonné zástupce kontaktuje telefonicky

b) učitel informuje telefonicky pověřenou osobu

c) učitel informuje ředitele mateřské školy

d) pokud se přesto zákonní zástupci nedostaví,řídí se učitel mateřské školy dále doporučením MŠMT :

obrátí se na obecní úřad, orgán sociálně - právní ochrany dětí (OSPOD)  nebo na Policii ČR, která zajistí další péči o dítě.

 

- Zákonní zástupci oznámí nepřítomnost dítěte v MŠ den předem nebo do 7,30 hodin ráno včetně udání důvodu osobně, telefonicky, sms zprávou nebo emailem.

 

- Při předávání dítěte ráno informují zákonní zástupci učitele o případných zdravotních potížích dítěte.

 Mateřskou školu nesmí navštěvovat dítě nemocné a s příznaky infekčního onemocnění.

Ředitel mateřské školy může po rodičích požadovat písemné potvrzení od lékaře,zda je dítě zdravé a může navštěvovat mateřskou školu.

 

-Vstup cizích osob do budovy mateřské školy a na pozemky mateřské školy je zakázán.

Cizí osoba musí prokázat svou totožnost.

Zákonní zástupci mohou vstupovat do areálu školy při příchodu a odchodu dětí a při akcích

pro děti a rodiče organizovaných mateřskou školou.

ZZ nesmí vpouštět do budovy MŠ cizí osoby, popřípadě ihned informovat zaměstnance MŠ.

 

- V době  hlavních prázdnin může ředitel  provoz mateřské školy omezit nebo přerušit.

Rozsah omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitel ZZ dětí nejméně 2 měsíce předem.

 Provoz mateřské školy lze ze závažných organizačních nebo provozních důvodů omezit nebo přerušit i v době vedlejších prázdnin nebo v jiném období během školního roku. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel na nástěnce v šatně dětí neprodleně poté, co o omezení provozu rozhodne.

 

- ZZ nesmí během stravování dětí vstupovat do třídy, dítě odchází do šatny až po jídle.

 

 

 

 

 

 

 

 

Předškolní vzdělávání dětí probíhá v základním denním režimu:

 

 

 

 

 

6,30  -  9,30

 

 

 

 

 

 

 

9,30 - 11,30

 

- Příchod dětí, ranní filtr

- Spontánní hrové aktivity a individuální

   vzdělávací činnosti

- Pohybová aktivita

- Hygiena, dopolední svačina

- Vzdělávací činnosti dle témat

   třídního vzdělávacího programu

 

- Pobyt venku a vzdělávací činnosti venku

- Náhradní činnosti v případě nepříznivého

   a inverzního počasí

  

 

11,30 - 12,30

 

- Hygiena

- Oběd

- Ukládání dětí ke spánku

 

 

12,30 - 14,30

 

- Spánek nebo odpočinek na lehátku

- Individuální vzdělávací činnosti a klidné

   hry pro děti s menší potřebou spánku

 

 

 

14,30 - 16,30

 

- Odpolední svačina

- Spontánní hrové aktivity

- Individuální    vzdělávací činnosti

- Pobyt venku na školní zahradě  

   v letním období

- Odchod dětí domů

 

 

 

 

Vzdělávací činnosti probíhají během celého dne. Stanovený režim dne je možno změnit podle potřeb, zájmů dětí, při aktuálních a mimořádných událostech a akcích  mateřské školy.

 

Za příznivého počasí tráví děti venku dvě hodiny, v jarním a letním období i déle.

Důvodem vynechání pobytu venku jsou - silný vítr, déšť ,mlha,inverzní počasí nebo mráz

(pod -10 stupňů). ZZ dají do MŠ dětem náhradní oblečení , oblečení pro pobyt venku a gumové holínky, v zimním období nepromokavé oblečení a obuv. Při sportovních akcích, vycházkách do přírody a lesa dají ZZ dětem sportovní obuv.

 

d) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí jejich ochrany před

 sociálně-patologickými jevy a před projevy diskriminace,nepřátelství nebo násilí

 

- Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitel převezme od zákonného zástupce, do doby, kdy je učitel předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

 

- K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše

a) 20 dětí nebo

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.

 

- Vyjímečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty uvedené

a )   nejvýše však o 8 dětí

b ) nejvýše však o 11 dětí

 

- Při zvýšeném počtu dětí nebo při specifických, sportovních činnostech, výletech nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel k zajištění bezpečnosti dětí dalšího učitele nebo jinou zletilou osobu, která je zaměstnancem mateřské školy a byla řádně o dohledu poučena.

 

- Při vzdělávání dětí dodržují učitelky mateřské školy pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,dle platné školské legislativy.

 

- MŠ a její zaměstnanci dbají na ochranu osobních údajů dětí.

 

- Tělesný kontakt učitele s dítětem je nutný při zajišťování péče o děti

  ( oblékání, svlékání,hygiena)

 

- ZZ jsou povinni informovat učitelku při příchodu o aktuálním zdravotním stavu dítěte, nemocné dítě nesmí do MŠ z důvodu ohleduplnosti k ostatním zdravým dětem.

 

- Z důvodu prevence šíření infekčních onemocnění může učitel, pokud má podezření, že dítě není zdravé, požádat ZZ o doložení zdravotní způsobilosti dítěte od dětského lékaře.

Školy mají povinnost dítě, které vykazuje známky akutního onemocnění (horečka,kašel,zvracení, průjem) oddělit od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby a informovat rodiče (zákon o ochraně veřejného zdraví).

 

- Při výskytu vši dětské,jsou rodiče vyzváni k ošetření vlasové pokožky dětí, dítě může do kolektivu dětí až po důkladném vyčištění vlasů od živých jedinců vši dětské a hnid. ZZ jsou povinni ihned informovat MŠ o výskytu vší u svého dítěte a mateřská škola provede opatření k zamezení dalšího šíření nákazy.

V závažných případech může mateřská škola požadovat potvrzení od lékaře o zdravotním stavu dítěte.

 

- Učitel nesmí v mateřské škole podávat dětem žádné léky, s výjimkou chronického onemocnění dítěte, na základě písemného potvrzení od lékaře.

 

- V případě náhlého onemocnění dítěte v MŠ nebo úrazu dítěte během pobytu v MŠ, poskytne

učitel dítěti první pomoc, neprodleně telefonicky informuje ZZ, které vyzve k zajištění dalšího léčení nebo ošetření úrazu dítěte u lékaře.ZZ potvrdí informaci emailem nebo sms,že byli školou informováni o nemoci nebo úrazu dítěte.

Učitel o úrazu dítěte ihned  informuje ředitele mateřské školy.

 

- Věcné, hygienické,psychosociální,personální,organizační a bezpečnostní podmínky vzdělávání dětí od 2 – 3 let věku jsou zajišťovány v návaznosti na specifické potřeby dětí tohoto věku.

 

- Při společných akcích pro rodiče a děti organizovaných mateřskou školou po skončení provozu mateřské školy zodpovídají za bezpečnost svých dětí zákonní zástupci a jsou povinni respektovat pokyny učitele mateřské školy.

 

- Děti nesmí nosit do mateřské školy předměty a látky ohrožující bezpečnost, zdraví a cennosti. V prostorách školy platí výslovný zákaz kouření a požívání alkoholických a jiných omamných látek.

 

- ZZ mají povinnost nejpozději do týdne   hlásit řediteli veškeré změny v osobních údajích o dítěte ( školní matrika)

 

- Jízdní kola dětí jsou ZZ povinni umístit do stojanu před mateřskou školu a uzamknout.

 

- Odpovědnost školy za škodu, která dětem vznikne v průběhu vzdělávání nebo  v přímé souvislosti s ním,upravuje § 391 zákona č. 262/2006 Sb.,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů a dále občanský zákoník.

 

- Při specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci školy následující zásady, podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnici  BOZP:

 • Učitel mateřské školy na začátku školního roku poučí děti o bezpečnosti a sestaví s dětmi pravidla chování a dbá na jejich dodržování během celého roku.
 • Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy se  učitel

      řídí pravidly silničního provozu, chodí po chodníku nebo po levé krajnici.  

      Děti mohou jít nejvýše dvě vedle sebe.

      Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích

      nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci po jednom za sebou.

 • Při přecházení silnice s dětmi používá učitel terčík
 • Při vycházce obleče učitel všem nebo mladším dětem reflexní bezpečnostní vesty.
 • Na začátku školního roku a během celého školního roku seznamuje učitel děti se zásadami bezpečnosti při pobytu v mateřské škole, na školní zahradě a mimo areál mateřské školy (vycházky, výlety, akce pro děti apod.) O tomto poučení dětí provede vždy učitel záznam v třídní knize.
 • Při pobytu dětí v přírodě se využívají pouze známá a bezpečná místa, učitel dbá, aby děti neopustily vymezené prostranství.
 • Učitel před pobytem dětí zkontroluje prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky.
 • Před pobytem dětí v mateřské škole, na školní zahradě, mimo areál mateřské školy zkontroluje učitel, zda jsou prostory a nářadí bezpečné pro pobyt a cvičení dětí.
 •  
 • Učitel dbá na to, aby pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí,

      přizpůsobuje obtížnost individuálním schopnostem dětí.

 • Při vzdělávacích činnostech, při kterých je nezbytné použít nástroje  jako jsou nůžky,nože,kladívka apod. je nutné zajistit dohled učitele a seznámit děti s bezpečnostními pravidly při práci.

 

- Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již od předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně věku seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti

(  počítače , televize, video) patologického hráčství (gamblerství),vandalismu,kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

- V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitel monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.

 

- Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli, zaměstnanci a zákonnými zástupci dětí.

 

-V mateřské škole je zpracován plán na prevenci šikany mezi dětmi, jakékoliv případy šikanování mezi dětmi jsou řešeny ve spolupráci pedagogů se zákonnými zástupci dětí a odborníky.

- Děti jsou upozorněny učitelkami na zvýšenou opatrnost a obezřetnost při pohybu v budově, při setkávání s cizími lidmi (obecní úřad).

 

- Děti mají zakázáno sami používat výtah, jen v doprovodu dospělé osoby.

 

-Děti nesmí samy chodit na terasu a do školní jídelny bez doprovodu učitelky.

 

 

e) Podmínky zacházení s majetkem mateřské školy

 

- Při pobytu dětí v mateřské škole dbají učitelé a zaměstnanci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami,hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

 

- Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zaměstnanci a zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásí tuto skutečnost zaměstnanci školy.

 

- Školní budova je uzamčena zvenčí i zevnitř, hlavní vchod je opatřen bzučákem, zákonní zástupci používají dveřní zvonek. Děti nesmí samy otevírat hlavní vchod bzučákem. Hlavní vchod otevírají cizím osobám určení zaměstnanci školy, kteří zjistí důvod návštěvy. ZZ nevpouštějí do mateřské školy cizí osoby.

 

-Ve všech prostorách školy platí zákaz kouření a používání nedovolených elektrických spotřebičů.

 Před odchodem z práce zaměstnanci zkontrolují pracoviště, vypnou elektrické spotřebiče, uzávěr vody,plynu,zapnou alarm a uzamknou vchod do MŠ, hlavní vchod do budovy, vchod do ŠJ a vchod na školní zahradu.

 

f) Povinnost předškolního vzdělávání, podmínky pro omlouvání a uvolňování dětí z

předškolního vzdělávání

 

- S účinností od 1.1.2017 je povinnost předškolního vzdělávání. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné,není-li dále stanoveno jinak. K povinnému

předškolnímu vzdělávání může být přijato i neočkované dítě.

ZZ jsou povinni přihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 

- Povinné předškolní vzdělávání probíhá v době provozu mateřské školy od 8,00 do 12,00 hodin. Docházka dětí během hlavních a dalších prázdnin není povinná. V době prázdnin je vzdělávání dobrovolné a z povinné docházky jsou děti omluveny.

 

- ZZ dítěte při předem známé nepřítomnosti je povinen požádat o uvolnění dítěte ze vzdělávání. ZZ dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte nejpozději první den nepřítomnosti písemně, telefonicky, osobně. Po návratu dítěte do MŠ zapíší ZZ nepřítomnost dítěte do omluvného listu s uvedením důvodu absence.

Po výzvě ředitele školy je ZZ povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů na adresu školy. Při závažném záškoláctví dítěte bude mateřská škola spolupracovat s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

- Povinné předškolní vzdělávání může probíhat formou individuálního vzdělávání, oznámení o individuálním vzdělávání doručí ZZ na adresu školy.

 

- ZZ má možnost požádat o individuální vzdělávání dítěte a písemně to oznámit řediteli mateřské školy. Učitel doporučí oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Mateřská škola ověří úroveň osvojení očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, ověření znalostí bude probíhat v budově mateřské školy v měsíci prosinci a březnu (první týden) v době od 8,00 do 9,30 hodin bez přítomnosti ZZ. ZZ o termínu ověřování znalostí budou informováni emailem,sms.

Ředitel rozhodne ve správním řízení o případném ukončení individuálního vzdělávání.

 

- Předškolní vzdělávání se dítěti s povinným předškolním vzděláváním poskytuje bezúplatně do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku.

 

g) Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

 

- Školní řád je zveřejněn v mateřské škole v šatně dětí a na webových stránkách školy www.bocanovice.cz

-Se školním řádem jsou seznámeny děti, zaměstnanci mateřské školy,zákonní zástupci dětí a jsou povinni ho dodržovat.

 

Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018

 

Zpracovala: ředitelka mateřské školy Lenka Kubiczková

 

Se školním řádem byli seznámeni:

1. zákonní zástupci dětí  dne : 27.9.2018

2. zaměstnanci školy dne:    30.8.2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatek č.1. ze dne 26.8.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S účinností od 1.9.2019 dochází ke změně provozní doby mateřské školy: 

6,30 - 16,00 hodin

ředitelka Lenka Kubiczková

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                   Výsledek obrázku pro obrázek dětí kreslený

 

 

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních úda

Správce: Mateřská škola Bocanovice 19,okres Frýdek - Místek,p.o.

                739 91 Bocanovice čp.19,IČ 70989443,ID datové schránky wicknkg

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Jméno: Ing. Kateřina Huczalová

E-mail: poverenec.jablunkovsko@gmail.com

tel: +420 727 887 092

V Bocanovicích dne 23.05.2018

ředitelka Lenka Kubiczková

 

Ochrana osobních údajů

V souladu s ustanovením čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zpřístupňuje škola Mateřská škola Bocanovice 19,okres Frýdek – Místek,příspěvková organizace, jakožto správce mimo jiné informace o totožnosti a kontaktních údajích správce, kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů, a dále informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích subjektu údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců a době uchování osobních údajů zpracovávaných školou – Mateřská škola Bocanovice 19, okres Frýdek – Místek,p.o.


Správce osobních údajů:

Škola : Mateřská škola Bocanovice 19,okres Frýdek – Místek,příspěvková organizace
sídlo: Bocanovice 19
IČO: 70989443
Telefon: 737 169 643
Elektronická adresa podatelny: ms.bocanovice@seznam.cz
Identifikátor datové schránky:e6s96t

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Kateřina Huczalová
E-mail: poverenec.jablunkovsko@gmail.com
Tel.: +42 727 887 92

Účel zpracování
Kategorie subjektu údajů
Kategorie osobních údajů
Kategorie příjemců
Doba uchování osobních údajů

Zásady zpracovávání osobních údajů na úřadě:

Osobní údaje zpracováváme na úřadě podle následujících zásad:
„zákonnost, korektnost a transparentnost“ – Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem korektně a transparentně.
„účelové omezení“ – Osobní údaje zpracováváme jen za účelem, pro který jsme jej od Vás získali. Za slučitelné zpracovávání získaných osobních údajů se považuje zpracování nezbytné a přiměřené k plnění povinnosti správce stanovené právním předpisem ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci v pravomoci správce.
„minimalizace údajů“ – Požadujeme a zpracováváme osobní údaje přiměřeně, relevantně a omezeně na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.
„přesnost“ – Zpracováváme údaje přesné a v případě potřeby aktualizované. Máme nastavena taková opatření, aby bylo možné údaje upřesnit a opravit.
„omezení doby uložení“ – Údaje ukládáme tak, aby byla umožněna identifikace poskytovatele údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány vyjma zákonné účely archivace.
„integrita a důvěrnost“ – Osobní údaje zpracováváme tak, že jsou zavedena vhodná technická a organizační opatření, která chrání údaje před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením, poškozením.
„proporcionalita“ – Jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem a musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických osob a v případě nejasného výkladu práva odůvodňujeme naše vyjádření „testem proporcionality“.
„odpovědnost“ – Za konkrétní zpracovávání osobních údajů máme vždy stanovenou jasnou zodpovědnost a mlčenlivost dotřených zaměstnanců a případných pověřených zpracovatelů.

Zákonnost zpracovávání osobních údajů:

Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem. Pokud nenajdeme zákonný způsob zpracovávání osobních údajů, tak osobní údaje nezpracováváme. Mezi tyto zákonné způsoby patří:

Souhlas. Poskytovatel osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Tento způsob využíváme jen ve výjimečných případech a pro zkvalitnění služeb, pokud nelze použít následující zákonné způsoby.
Plnění či uzavření smlouvy. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je poskytovatel údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto poskytovatele.
Právní povinnost. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Patří sem především povinnost zpracovávání osobních údajů vyplývající ze zaměstnaneckého poměru a ze souladu činností správce s legislativou.
Životně důležitý zájem. Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů poskytovatele osobních údajů nebo jiné fyzické osoby z důvodu např. autonehody, požáru, přírodní katastrofy aj.
Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci. Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Životní situace občana, správní řízení, agendy spadající pod orgán veřejné moci.
Oprávněný zájem. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů úřadu. Tento zákonný způsob nevyužíváme pro výkon veřejné moci.


Informace o právech subjektů údajů:

Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům
Dle čl. 15 Nařízení má subjekt údajů právo získat od správce osobních údajů potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a dále získat informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, o plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz jeho osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, o právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU nebo mezinárodní organizaci, o právu na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů, pokud tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob

Právo na opravu
Dle čl. 16 Nařízení má subjekt údajů právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz
Dle čl. 17 Nařízení má subjekt údajů právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud správce osobních údajů neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.

Právo na omezení zpracování
Dle čl. 18 Nařízení má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

Právo na přenositelnost údajů
Dle čl. 20 Nařízení má subjekt údajů v případech stanovených Nařízením právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat správce osobních údajů o předání těchto údajů jinému správci. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebude možné žádosti vyhovět.

Právo vznést námitku
Dle čl. 21 Nařízení má subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právního důvodu podle čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení (zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen) nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení (zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce). Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo podat stížnost
Dle čl. 77 Nařízení má každý subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním osobních údajů je porušeno Nařízení.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování
Dle čl. 22 má subjekt údajů právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Správce osobních údajů uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

Právo na odvolání souhlasu
V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu ke zpracování osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení má Subjekt údajů právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to u správce osobních údajů (Čl. 7 odst. 3 Nařízení). Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.


Výše uvedená práva s ohledem na nutnost identifikace může subjekt údajů uplatnit:

osobně u příslušného správce osobních údajů nebo pověřence
písemně s úředně ověřeným podpisem
prostřednictvím datové schránky
e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem