Navigace

Obsah

Charakteristika mateřské školy:

               Jsme jednotřídní útulná vesnická škola rodinného typu s vlastní výbornou školní jídelnou,prostornou hernou,třídou pro hry dětí a krásnou zahradou.Mateřská škola je umístěna v malebné obci Bocanovice,kde se všichni známe a máme k sobě blízko.S rodiči jsme v každodenním kontaktu a daří se nám získávat rodiče i ke spolupořádání různých akcí pro děti.Snažíme se rodičům porozumět a být jim otevření.Přistupujeme k dětem jako by byly naše vlastní,záleží nám na tom,jak se jim bude dařit ve škole a v životě.

Mateřská škola je organizována jako jednotřídní s celodenním provozem, kapacita mateřské školy je 28 dětí,mateřská škola vzdělává děti v českém a polském jazyce.Zřizovatelem mateřské školy je Obec Bocanovice.Od 1.1.2003 je mateřská škola právním subjektem a příspěvkovou organizací.

Mateřská škola je umístěna v budově bývalé základní školy,která byla zrušena z důvodu malého počtu žáků v roce 1976.V roce 1959 byl v obci otevřen zemědělský útulek pro předškolní děti.V roce 1979 byl zemědělský útulek zrušen a vznikla dvoutřídní mateřská škola. Z důvodu úbytku předškolních dětí  došlo k 1.12.1993 ke změně organizace provozu a mateřská škola byla změněna na jednotřídní pro děti české a polské národnosti.

Mateřská škola je přízemní budova, nachází se zde herna,třída,šatna,kuchyň,sociální zařízení,kancelář.Prostředí mateřské školy je útulné,prostorné,světlé,vybavené dostatkem hraček a učebních pomůcek.K mateřské škole patří také hospodářská budova a školní zahrada.Protože Obec Bocanovice se nachází v hezkém přírodním prostředí v podhůří Beskyd,máme rovněž dobré podmínky pro vycházky s dětmi do přírody a do nedalekého lesa.

Mateřská škola má už tradičně velmi dobrou spolupráci s rodičovskou veřejností.Škola připravuje každoročně několik akcí pro rodiče a děti - besídky,dílničky,školní výlet,karneval,dětské radovánky,rozloučení se školáky apod.Rodiče navštěvují mateřskou školu, účastní se her dětí,organizují besedy pro děti a podílejí se na práci školy.

V průběhu roku navštěvujeme s dětmi divadelní představení v českém a polském jazyce,pořádáme exkurze do místních firem i do okolních obcí a města Jablunkova,pravidelně navštěvujeme muzeum v Jablunkově,Mostech u Jablunkova a knihovnu v obci.Nabízíme dětem další aktivity jako například plavecký výcvik dětí předškolního věku na krytém bazéně v Bystřici,nebo lyžařskou školičku v lyžařském areálu v Bukovci.

Naše mateřská škola úzce spolupracuje s Obecním úřadem v Bocanovicích,děti připravují program na akce obce - setkání s důchodci a vítání občánků.Rovněž spolupracujeme s místními organizacemi PZKO, Hasiči a Myslivci.

Mateřská škola spolupracuje s českou a polskou Základní školou v Jablunkově a Návsí a s mateřskými školami v Návsí - Jasení,v Dolní Lomné a Mostech u Jablunkova.

K dalším odborným spolupracovníkům naší mateřské školy patří pracovnice PPP v Třinci,logoped Mgr.Renata Mrozková,klinická psycholožka Mgr. Renata Kulková a dětský lékař.

 

Školní vzdělávací program pro  předškolní vzdělávání

 

  Barevný svět

 

čj. MŠ/70/2014

zpracován na období 1.9.2014 - 31.8.2019

Představení programu:

Na základě evaluace a analýzy jsme ŠVP inovovali.Název školního vzdělávacího programu „ Barevný svět “ symbolizuje zaměření naší mateřské školy - děti se seznamují se vším,co je obklopuje,s okolním světem a jeho různorodostí,barevností,jeho krásami, děti se samy podílejí na pestrosti a barevnosti nabídky vzdělávacích činností.

 

Motto mateřské školy: Řekni mi a já zapomenu,

                              ukaž mi a já si vzpomenu,

                              nech mne to dělat a já pochopím!

 

Cíl vzdělávání:

               Cílem naší mateřské školy je podporovat všestranný rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku a podílet se na zdravém,citovém,rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení pravidel chování,základních životních hodnot a mezilidských vztahů.Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu,ochraně životního prostředí,nabízíme dětem aktivity,které obohacují jejich poznání,rozvíjí zdravé sebevědomí dětí,umožňují radostný a spokojený pobyt v kolektivu vrstevníků.Podporujeme tvořivost a komunikativní dovednosti dětí.Využíváme námětů ročních období v průběhu práce s dětmi po celý rok.

Naším cílem je vytváře základní předpoklady pro další vzdělávání a vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základní školy.

Naši mateřskou školu navštěvují děti s českým a polským mateřským jazykem.České děti jsou vzdělávány v českém jazyce,dětem s polskou národností se učitelka denně věnuje v individuálních a skupinkových činnostech rozvíjí jejich jazykové a řečové schopnosti.Seznamujeme děti s kulturou a tradicemi českého a polského národa,účastníme se kulturních akcí v českém a polském jazyce,rovněž vedeme všechny děti k vzájemné toleranci a přátelství bez ohledu na rasové a národnostní rozdíly.

Pro plnohodnotný život dítěte má největší význam zdraví,proto se zaměřujeme na podporu zdraví dětí,na předcházení nemocem,na prevenci úrazů,seznamujeme děti se zdravým životním stylem.

Zdraví lidí je pomíněno zdravím přírody,proto klademe u dětí základy enviromentální výchovy,podněcujeme v dětech touhu poznávat okolní svět,rozvíjíme v nich trvalý a hluboký vztah k přírodě a vytváříme u dětí základy péče o životní prostředí.

Děti v mateřské škole se  učí žít ve skupině,kde je nutné se vzájemně respektovat,děti v komunitním kruhu řeší problémy,prožívají pocity radosti a kamarádství,vyjadřují své nápady a názory.Děti mají možnost se aktivně podílet na plánování akcí školy.Upřednostňujeme prožitkové učení,dětem je poskytováno dostatek volnosti při podmínce dodržování daných pravidel.

Vedeme děti k prosocilánímu chování,které vede k pomoci druhému člověku či lidem.

Smyslem našeho programu je, aby děti přirozenou a tvořivou hrou,beze stresů a zbytečného poučování poruzuměly okolnímu světu,naučily se samostatnosti,toleranci a aby uměly uplatnit svou vlastní iniciativu.

 

Vzdělávací obsah:

Školní vzdělávací program je koncipován na pětileté období.Vzdělávací program se stanovuje pro celou věkovou skupinu dětí společně - pro děti od 2. do 7. let.Vzdělávací obsah je členěn do vzdělávacích oblastí a probíhá prostřednictvím vzdělávacích činností.

Vzdělávací nabídka ŠVP je zpracována do sedmi integrovaných bloků.Integrované bloky jsou dále rozpracovány v třídním vzdělávacím programu do vzdělávacích témat. Vzdělávací témata jsou každoročně obměňována.

Integrované bloky:

1.Naše mateřská škola

2. Barevný podzim

3. Máme rádi Vánoce

4. Zimní hry

5. Začalo jaro

6. Jezdíme na výlety

7. Letní příroda

Celý školní vzdělávací program je umístěn k nahlédnutí v šatně mateřské školy a kanceláři školy.