Navigace

Obsah

Mateřská škola Bocanovice 19, okres Frýdek – Místek,

příspěvková organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní vzdělávací program pro

předškolní vzdělávání

 

 

 

 

„Barevný svět“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠVP PV byl zpracován na základě přílohy č.1.k Opatření ministryně školství,mládeže a

tělovýchovy,kterým se mění  RVP PV č .j.  32405/2004-22, Praha srpen 2016

 

ŠVP PV zpracovala ředitelka školy Lenka Kubiczková

 

Obsah školního vzdělávacího programu:

 

I.  Identifikační údaje o mateřské škole

 

II. Charakteristika školy

 

III. Podmínky a organizace vzdělávání

 

IV. Charakteristika vzdělávacího procesu

 • Zaměření školy
 • Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu
 • Metody a formy vzdělávání
 • Popis zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let
 • Popis zajištění průběhu vzdělávání dětí se SVP, dětí nadaných

 

V.    Vzdělávací obsah

  -     Integrované bloky

 

VI.  Evaluační systém

 

       Přílohy

       - Třídní vzdělávací program

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

I. Identifikační údaje o mateřské škole

 

Název ŠVP PV: Barevný svět

Číslo jednací: MŠ/108/2017

Platnost dokumentu: 1.9.2017 – 31.8.2018

Název mateřské školy : Mateřská škola  Bocanovice 19

                                         okres Frýdek – Místek

                                         příspěvková organizace

 

IČO: 70989443

 

Adresa: Mateřská škola

              Bocanovice 19

              739 91 Jablunkov

 

Provoz mateřské školy : 7,00 – 15,30

 

 

Telefonní číslo :  MŠ 558 555 322, 737 785 894

                             ŠJ   558 555 321, 733 286 206

                          

 

E - mail : ms.bocanovice@seznam.cz

 

Webové stránky: www.msbocanovice.cz

 

 

Právní forma: příspěvková organizace

 

 

Ředitel školy: Lenka Kubiczková

 

 

Učitel: Mgr. Agata Stonawska

 

 

 

Zřizovatel : Obec Bocanovice

                     Bocanovice 21

                     739 91 Jablunkov

IČO: 00535931

 

Telefonní číslo: 558 555 311

 

 

 

                                                    II. Charakteristika školy

 

 

                Jsme jednotřídní útulná vesnická škola rodinného typu s vlastní  školní kuchyní,prostornou hernou, třídou pro hry dětí a velkou zahradou,která je nově zrekonstruována a doplněna novými herními prvky.

Mateřská škola je umístěna v malebné obci Bocanovice,kde se všichni známe a máme k sobě blízko.S rodiči jsme v každodenním kontaktu a máme s nimi dobou spolupráci. Spolupracujeme s rodiči a Spolkem rodičů při MŠ Bocanovice při pořádání akcí pro děti.Rodičům se snažíme porozumět a být jim otevření.

Přistupujeme k dětem jako by byly naše vlastní, záleží nám na tom, jak se jim bude dařit ve škole a v životě.

              Mateřská škola Bocanovice je organizována jako jednotřídní s celodenním provozem,kapacita mateřské školy je 20 dětí , mateřská škola vzdělává děti v českém a polském jazyce. Zřizovatelem mateřské školy je Obec Bocanovice.Od 1. 1. 2003 je mateřská škola právním subjektem a příspěvkovou organizací.

               Mateřská škola se nachází v malé obci Bocanovice, která leží v malebném prostředí v podhůří Beskyd. Vesnické prostředí  umožňuje dětem vycházky do přírody a do lesa.Mateřská škola má velmi dobrou dopravní dostupnost,autobusová zastávka je vedle budovy mateřské školy,železniční stanice se nachází ve vzdálenosti 500 m. V okolí  Bocanovic se nachází město Jablunkov, obec Dolní Lomná, Návsí a Milíkov.

               Mateřská škola v Bocanovicích je umístěna v budově bývalé základní školy, která byla zrušena z důvodu malého počtu žáků v roce 1976, děti školního věku z obce Bocanovice dnes navštěvují českou a polskou základní školu v Jablunkově a Návsí.

 V roce 1959 byl v obci otevřen dětský zemědělský útulek pro děti české a polské národnosti, který byl umístěn v budově č. 36. Po rekonstrukci budovy bývalé základní školy byl v roce 1979 zahájen provoz dětského útulku v současné budově č. 19. V roce 1987 byl útulek zrušen a vznikla dvoutřídní mateřská škola pro děti s českým a polským mateřským jazykem. Z důvodu úbytku dětí předškolního věku v obci Bocanovice došlo k 1. 12. 1993 ke změně organizace provozu, mateřská škola byla změněna na jednotřídní pro děti české a polské národností.

          V mateřské škole pracuje ředitelka,učitelka,účetní,školnice,topič,vedoucí školní jídelny a kuchařka.

          Mateřská škola je přízemní budova, v přízemí se nachází prostorná herna, jídelna, šatna, sociální zařízení, kuchyň  a  sklad  potravin. V podkroví je půda a archiv. Kotelna je od roku 1997 zrekonstruována na plynové vytápění. K mateřské škole  patří hospodářská budova, ve které se nachází sklad hraček, sklad obecního úřadu a knihovna. Kolem budovy mateřské školy je rozlehlá oplocená školní zahrada umožňující dětem pobyt na čerstvém vzduchu a dostatek pohybových aktivit. V zahradě rostou okrasné, ovocné stromy a keře, nachází se tam houpačky, pískoviště, skluzavka, průlezka a zahradní domek pro hry dětí. V obci jsou rovněž dobré podmínky pro vycházky s dětmi do okolní přírody a do nedalekého lesa.

 

Mateřská škola v Bocanovicích bude přestěhována do kulturního domu v Bocanovicích,kde  bude zahájen školní rok 2017/18.

 Od 1.9.2017 do 31.8.2018 plánuje zřizovatel mateřské školy  Obec Bocanovice celkovou rekonstrukci budovy.

 

Školní rok 2018/19 bude zahájen v nově zrekonstruované budově.

          

 

 

 

III. Podmínky a organizace vzdělávání

 

Podmínky předškolního vzdělávání:

 

1. Věcné podmínky:

       -    Po dobu rekonstrukce budovy č.19 je mateřská škola přestěhována do     kulturního domu v Bocanovicích.

       -    Mateřská škola má v kulturním domě dostatečně velké prostory pro hry dětí,hernu, třídu, ložnici, dostatečně velké WC a umyvárnu.

       -   Prostorově nevhodná je malá  šatna pro děti a neestetická kancelář bez oken,která je umístěna na podiu kulturního domu.Vyhovující podmínky budou v nově zrekonstruované budově.

       -    Nábytek v herně je starý a opotřebovaný.Nábytek bude postupně obnovován a doplňován ve školním roce 2018/19.

       -  Tělocvičné nářadí,zdravotně hygienické zařízení,dětské stoly,židle,vybavení

            pro odpočinek  dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům dětí a

             jsou zdravotně  nezávadné,bezpečné,estetické.

     -    Vybavení hračkami,pomůckami a náčiním,materiály a doplňky odpovídá počtu dětí a je průběžně doplňováno a obnovováno.Budou zakoupeny hračky a pomůcky pro děti starší a nadané.

       - Bude zakoupen pro děti dvouleté přebalovací pult.

         -  Podstatná část hraček a pomůcek je umístěna tak,aby si je děti mohly

            samostatně   brát a jsou stanovena pravidla pro jejich využívání.

       -    Dětské práce jsou vystaveny a jsou přístupné dětem i rodičům.

       -  Školní zahrada je umístěna u staré budovy MŠ, je vybavena novými herními prvky,průlezkami a hračkami a  umožňuje dětem rozmanité pohybové a další aktivity.

      -   Všechny vnitřní a venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných  předpisů.

 

2.Životospráva

 

      -     Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava,je zachována vhodná

            skladba     jídelníčku,dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin,mezi jednotlivými pokrm  jsou dodržovány vhodné intervaly.

       -    Děti nejsou násilně nuceny do jídla.

       -    Je zajištěn pravidelný rytmus a řád.

       -    Činnosti v průběhu dne přizpůsobujeme potřebám dětí,rodičů a aktuální situaci.

       -    Děti jsou venku každodenně a dostatečně dlouho dle počasí a kvality ovzduší.

       -     V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity,spánku a

            odpočinku jednotlivých dětí.

       -    Děti nejsou ke spánku na lůžku donucovány a je jim po kratším odpočinku

             nabízen jiný klidný program ve třídě.

 

3. Psychosociální podmínky

 

 • Děti i dospělí se cítí v mateřské škole dobře,spokojeně,jistě a bezpečně.
 • Nově příchozí dítě se  postupně adaptuje na nové prostředí i situaci(adaptační program).
 • Učitelé respektují potřeby dětí,děti nejsou neúměrně zatěžovány spěchem,chvatem,ani nadměrnou náročností prováděných činností.
 • Všechny děti mají rovnocenné postavení.
 • Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení,děti se učí pravidlům soužití.
 • Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů.
 • Pedagogický styl je podporující,sympatizující,je vyloučena nadměrná manipulace s dítětem,zbytečné organizování dětí.
 • Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou,aktivní spoluúčast dítěte.Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte.
 • Učitel přiměřeně pozitivně oceňuje děti,vyhýbá se negativním slovním komentářům.
 • Ve vztazích mezi dospělými i dětmi se projevuje vzájemná důvěra,zdvořilost,pomoc,

podpora.

 • Učitel se programově věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě.

Nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem ( preventivní program).

            

 

 

4. Organizace

 

 • Denní řád je dostatečně pružný,reaguje na potřeby dětí.
 • Do denního programu jsou několikrát v týdnu zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity.
 • Učitelé se plně věnují dětem a jejich vzdělávání
 • Děti nacházejí potřebné zázemí,klid,bezpečí a soukromí.
 • Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.
 • Poměr spontánních a řízených činností i aktivit je v denním programu vyvážený.
 • Děti mají dostatek prostoru pro spontánní hru,aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat.
 • Veškeré aktivity jsou organizovány tak,aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě,experimentování,aby pracovaly svým tempem.
 • Jsou vytvářeny podmínky pro individuální,skupinové,frontální činnosti,pro činnosti ve skupinách.
 • Je dostatečně dbáno na soukromí osobní soukromí dětí, i při osobní hygieně.Děti mají možnost se uchýlit do klidného koutku.
 • Plánování činností dětí vychází z potřeb a zájmů dětí,vyhovuje jejich individuálním potřebám.
 • Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky,pomůcky jsou připravovány včas.
 • Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě.

 

 

 

 

 

5. Řízení mateřské školy

 

 • Povinnosti,pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně stanoveny.
 • Je vytvořen funkční informační systém.
 • Při vedení zaměstnanců ředitel vytváří ovzduší vzájemné důvěry, tolerance,podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu.
 • Ředitel školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců,motivuje,podporuje jejich spolupráci.
 • Pedagogický sbor pracuje jako tým,zve ke spolupráci rodiče.
 • Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční,opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětnou vazbu.
 • Ředitel vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy týmu i rodiči.Kontrolní a evaluační činnosti jsou smysluplné a užitečné.
 • Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy,se základní školou,jinými organizacemi v místě mateřské školy a s odborníky.

 

 

6. Personální a pedagogické zajištění

 

 • Všichni pedagogičtí pracovníci mají předepsanou odbornou kvalifikaci.
 • Pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených společně vytvořených pravidel.
 • Pedagogičtí pracovníci se aktivně sebevzdělávají.
 • Ředitel,včetně své osoby podporuje profesionalizaci pracovního týmu.,vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání.
 • Služby učitelů jsou organizovány tak,aby byla vždy zajištěna optimální pedagogická péče o děti.
 • Zaměstnanci jednají ,chovají se a pracují profesionálním způsobem.
 • Specializované služby jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky.

 

 

7. Spoluúčast rodičů:

 

 • Ve vztazích mezi zaměstnanci školy a rodiči panuje důvěra,otevřenost.Spolupráce funguje na základě partnerství.
 • Učitelé sledují potřeby dětí,rodin,snaží se jim vyhovět.
 • Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole,účastnit se akcí,programů,mohou se spolupodílet na plánování programu školy,jsou pravidelně informováni o práci mateřské školy.
 • Učitelé pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte v rozvoji i učení,domlouvají se s rodiči o společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte.
 • Zaměstnanci školy chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost,jednají s rodiči ohleduplně,taktně.
 • Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě,nabízí poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

 

8.Spolupráce s dalšími institucemi

 

 • Základní škola Jablunkov, Základní škola Návsí,Základní škola Jablunkov s polským vyučovacím jazykem
 • Základní a mateřská škola Dolní Lomná,Základní a mateřská škola Milíkov s polským vyučovacím jazykem
 • Obecní úřad Bocanovice
 • Knihovna Bocanovice¨
 • Firmy v Bocanovicích
 • Farma Bocanovice
 • Svaz dobrovolných hasičů Bocanovice
 • Myslivecké sdružení Bocanovice
 • Dětský lékař,SPC,PPP Třinec

 

 

 

 

9.Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

 

 • Uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu,forem i metod vzdělávání.
 • Vzdělávání dětí se uskutečňuje na základě ŠVP upravených podle SVP dětí
 • Osvojení specifických dovedností úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení.
 • Spolupráce se zákonnými zástupci dítěte.
 • Spolupráce se ŠPZ a odborníky.
 • Snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy.
 • Přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření.
 • Nákup kompenzačních pomůcek
 • Vzdělávání učitelů v rámci DVPP a samostudia

 

 

10.Podmínky vzdělávání dětí nadaných

 

 • Podpora dítěte,které jeví známky nadání

 

11. Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

 

 • Učitelé jsou stabilní,mají pozitivní vztah k této věkové kategorie.
 • Učitelé se v maximální možné míře překrývají.
 • Pro posílení pedagogického personálu bude přijata chůva ( dle finančních možností školy).
 • Se zajištěním osobní hygieny,při stravování a sebeobsluze vypomáhá školnice
 • Režim dne je upraven s ohledem na potřeby dvouletých dětí.
 • Doba na stravování je přizpůsobena mladším dětem( 11,30 – 12,15 hod.).
 • Děti odcházejí na svačinku dříve než starší děti.
 • Největší prostor věnujeme volné hře.
 • K pobytu venku využíváme školní zahradu.
 • Chodíme s dětmi na krátkou procházku.
 • K zajištění bezpečnosti dětí během pobytu venku využíváme chůvu,školního asistenta,školnici,nebo překrývání učitelů.
 • Docházku dětí domlouváme s rodiči individuálně,aby nebyl pobyt dítěte v MŠ prodlužován a mohly malé děti co nejvíce času trávit s rodiči.
 • Děti mají dostatek času na odpočinek,v případě že spí, nejsou buzeny před příchodem rodičů.
 • Ve spolupráci s rodiči probíhá postupná adaptace na mateřskou školu.
 • Mateřská škola je vybavena hračkami pro děti této věkové kategorie.
 • Nebezpečné předměty a drobné stavebnice jsou umístěny ve vyšších policích,mimo dosah dětí.
 • Bude zakoupen přebalovací pult a vyřešeno nakládání s odpadem.

 

 

 

 

                                                                                      

 

Organizace vzdělávání:

 

Mateřská škola Bocanovice je organizována jako jednotřídní s celodenním provozem od 7,00 do 15,30 hodin.

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti  podle kritérií pro přijímání dětí.

Směrnici zpracovává ředitel školy,je zveřejněna v šatně Mateřské školy a na webových stránkách školy.

Mateřská škola zajišťuje vzdělávání dětí od dvou do sedmi let.

Při přijímacím řízení jsou rodiče seznámeni s kritérií pro přijímání dětí, podmínkami a organizací školy, s povinností platit stravné a úplatu za předškolní vzdělávání. Na začátku školního roku jsou ZZ seznámeni na třídní schůzi se školním řádem MŠ, který je rovněž umístěn na nástěnce v šatně.

 

 

 

Organizace dne v mateřské škole:

 

7,00  -   9,30     - Příchod dětí, ranní filtr

                           - Spontánní hry a činnosti

                           - Tvořivé hry

                           - Pohybová aktivita

                           - Činnosti řízené a částečně řízené dle

                              témat třídního vzdělávacího programu

                           - Hygiena

                           - Dopolední svačina

9,30   -  11,30     - Pobyt venku

                           - Náhradní činnosti v případě nepříznivého a inverzního počasí

11,30  -  12,00     - Hygiena

                           - Oběd

12,00 -  14,00     - Spaní nebo odpočinek na lehátku

                           - Individuální vzdělávací činnosti a  klidné hry pro děti s malou

                              potřebou spánku

14,00 – 15,30     - Odpolední svačina

                           - Volné  hry a činnosti

                           - Pobyt venku na školní zahradě v letním období

                           - Rozchod dětí domů

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Charakteristika vzdělávacího programu

 

 1. Zaměřění školy

 

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě pro stránce fyzické,psychické i sociální a vést je tak,aby na konci předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností,schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením,takové nároky života,které jsou na ně běžně kladeny a zároveň i ty,které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají ( viz. RVP PV)

 

            Název Školního vzdělávacího programu „ Barevný svět“ symbolizuje zaměření naší mateřské školy.Děti se seznamují se vším,co je obklopuje,s lidmi,živou a neživou přírodou,s okolním světem s jeho různorodostí, barevností, jeho krásami.

Děti se samy podílejí na pestrosti a barevnosti nabídky vzdělávacích činností.

 

Motto mateřské školy :  Řekni mi a já zapomenu,

                                       ukaž mi a já si vzpomenu,

                                       nech mne to dělat a já pochopím!

 

 

Podporujeme všestranný rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku a podílíme  se na zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, ochraně životního prostředí, nabízíme dětem aktivity, které obohacují jejich poznání, rozvíjí zdravé sebevědomí dětí, umožňují radostný a spokojený pobyt v kolektivu vrstevníků. Podporujeme tvořivost a komunikativní dovednosti dětí. Využíváme námětů ročních období v průběhu práce s  dětmi po celý rok.

           Naším cílem je vytvářet základní předpoklady pro další vzdělávání a vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základní školy.

            Naši mateřskou školu navštěvují děti s českým a polským mateřským jazykem.Vzdělávací činnosti s dětmi probíhají v českém a polském jazyce, děti poznávají kulturu a tradice českého a polského národa,děti se učí vzájemné toleranci a přátelství bez ohledu na rasové a národnostní rozdíly.

             Pro plnohodnotný život dítěte má největší význam zdraví, proto se zaměřujeme na podporu zdraví dětí a  seznamujeme je se zdravým životním stylem.

             Zdraví lidí je podmíněno zdravím přírody, proto klademe u dětí základy enviromentální výchovy,podněcujeme v dětech touhu poznávat okolní svět,rozvíjíme v nich trvalý a hluboký vztah k přírodě a vytváříme u dětí základy péče o životní prostředí.

             Děti v mateřské škole se učí žít ve skupině, kde je nutné se vzájemně respektovat, děti v komunitním kruhu řeší problémy, prožívají pocity radosti a kamarádství, vyjadřují své nápady a názory. Děti mají možnost se aktivně podílet na plánování akcí škol. Upřednostňujeme prožitkové učení, dětem je poskytováno dostatek volnosti při podmínce dodržování daných pravidel.

              Smyslem našeho programu je, aby děti naší mateřské školy přirozenou a tvořivou hrou, beze stresů a zbytečného poučování porozuměly okolnímu světu, naučily se samostatnosti, toleranci a aby uměly uplatnit svou vlastní iniciativu.

 

 

 

 

      2 .  Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu:

 

Z podrobné analýzy předcházejících ŠVP  vyplynuly následující záměry:

 • Rozšiřovat kvalifikační předpoklady pro výkon práce učitelů v rámci DVPP
 • Stanovit režim dne tak, aby nedocházelo k nadměrnému organizování dětí
 • Vytvořit funkční systém evaluace
 • Zpracovat portfolia dětí dle poznatků z DVPP
 • Vést rodiče k aktivní účasti na dění a akcích mateřské školy
 • Vést rodiče k aktivní účasti na adaptačním programu

 

 

Materiální oblast:

 • Rekonstrukce budovy mateřské školy
 • Doplnění hraček a pomůcek pro děti dvouleté a děti nadané
 • Nákup kompenzačních pomůcek pro děti se SVP
 • Nákup pedagogické literatury
 • Vybavení objevitelského koutku

 

 1. Metody a formy vzdělávání:

 

Vzdělávání dětí maximálně přizpůsobujeme potřebám dětí předškolního věku.Nabízíme dětem vhodné a podnětné vzdělávací prostředí.Vzdělávání respektuje individuální možnosti a potřeby jednotlivých dětí.Prostřednictvím vzdělávacích aktivit rozvíjíme dítě v základních dovednostech,děti mají možnost cítit úspěch a ocenění okolí.Třída naší mateřské školy má heterogenní uspořádání.

 

Uplatňujeme tyto metody a formy práce:

 

 • Prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dětí
 • Učení pokusy,objevy,experimenty
 • Prostor pro spontánní aktivity dítěte
 • Vzdělávání formou dětské hry
 • Situační učení
 • Spontánní sociální učení
 • Aktivity spontánní i řízené vzájemně provázané a vyvážené
 • Didakticky zacílené činnosti motivované učitelem probíhající individuálně nebo v  menší skupině
 • Vzdělávání je založeno na principu vzdělávací nabídky,na individuální volbě a aktivní účasti dítěte
 • Ve vzdělávání je uplatňován integrovaný přístup,na základě integrovaných bloků

 

 

 1. Popis zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let

 

Ve vzdělávání dětí :

 

 • Rozvíjení osobnosti dítěte dle jeho individuálních dispozic
 • Sociální rozvoj osobnosti dítěte
 • Převládají spontánní činnosti nad řízenými
 • Uplatňujeme individuální nebo skupinovou formu činnosti
 • Akceptujeme vývojová specifika
 • Stimulace motorických dovedností dítěte
 • Rozvíjení poznávacích procesů
 • Podporování sémantické složky řeči
 • Rozvíjení komunikace,osamostatňování

 

Při plánování vzdělávací nabídky vycházíme z jednoduchých principů:

 • Jednoduchost
 • Časová nenáročnost
 • Známé prostředí a nejbližší okolí
 • Smysluplnost a podnětnost
 • Dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru dítěte

 

      Využíváme metody a formy práce:

      -     Volná hra

      -     Experiment

      -     Učení nápodobou

 • Situační učení
 • Spontánní sociální učení
 • Prožitkové učení
 • Učení hrou a činnostmi

 

 1. Popis zajištění průběhu vzdělávání dětí se SVP,dětí nadaných

 

 •  Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné.
 • Při vzdělávání dětí se SVP je nutné vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte,pomoci mu,aby dosáhlo co největší samostatnosti.
 • Plně zapojit a maximálně využít vzdělávací potenciál dítěte.
 • Při vzdělávání dítěte se SVP stanovit podpůrná opatření.
 • PLPP zpracovává škola samostatně podle ŠVP pro děti s 1. Stupněm podpůrného opatření.
 • IVP zpracovává škola na základě doporučení ŠPZ.
 • Volba vhodných vzdělávacích metod a prostředků.
 • Uplatňování vysoce profesionálních postojů učitelů a ostatních pracovníků.
 • Vytvoření podmínek pro pozitivní přijetí dětí se SVP.
 • Zajistit úzkou spolupráci s rodiči všech dětí,komunikovat s nimi,předávat jim informace.
 • Učitel spolupracuje s odborníky a využívá služby ŠPZ.
 • Dítě,které vykazuje známky nadání je podporováno
 • Při vzdělávání je stimulován rozvoj druhů nadání dítěte,další jeho rozvíjení
 • Zajištění realizace stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory

 

      5.Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

 

 1. Přímá podpora dítěti se SVP
 2. Zpracování PLPP 1. stupně na úrovni školy
 3. Poskytování podpůrných opatření 1.stupně
 4. Motivování rodičů ke spolupráci,postupné zapojování rodičů,zpětná vazba
 5. Vyhodnocení PLPP,pokud podpůrná opatření poskytována školou nevedou k pozitivní změně,škola projedná s rodiči a požádá ZZ o návštěvu ŠPZ s dítětem.
 6. ŠPZ vystavuje zprávu z vyšetření dítěte,kdy je dítě s informovaným souhlasem ZZ vyšetřen
 7. ŠPZ vystavuje doporučení ( IVP,kompenzační pomůcky,služba speciálního pedagoga,asistenta,školního psychologa,určuje na jak dlouhou dobu)
 8. ŠPZ poskytuje škole intenzivní konzultační a metodickou pomoc
 9. Škola zpracuje IVP ( dle doporučení psychologa)
 10. Škola zajistí nákup kompenzačních pomůcek
 11. Škola zajistí pomoc asistenta apod.

 

 

V. Vzdělávací obsah

 

Název ŠVP PV - Barevný svět

 

      Integrované bloky:

 

 

 1. Naše mateřská škola

 

 

 1. Barevný podzim

 

 

 1. Máme rádi Vánoce

 

 

 1. Zimní hry

 

 

 1. Začalo jaro

 

 

 1. Jezdíme na výlety

 

 

 1. Letní příroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Téma : Naše mateřská škola

 

Dítě a jeho tělo:učit sebeobslužným návykům,zlepšovat tělesnou zdatnost

Dílčí cíl: osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

Vzdělávací nabídka:jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti,lokomoční pohybové činnosti

Očekávané výstupy:zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony,zvládnout sebeobsluhu a základní kulturně hygienické návyky

 

Dítě a jeho psychika:podporovat psychickou pohodu, duševní zdatnost a odolnost

Dílčí cíl: rozvoj řečových schopností,rozvíjení smyslového vnímání,rozvoj paměti a pozornosti,poznávání sebe sama

Vzdělávací nabídka: artikulační,sluchové, řečové a rytmické hry,hry se slovy,slovní hádanky,vokální činnosti,společné diskuze,rozhovory,individuální a skupinová konverzace, komentování zážitků,aktivit,vyřizování vzkazů a zpráv,spontánní činnosti zajišťující spokojenost a radost,veselí a pohodu

Očekávané výstupy: správně vyslovovat, ovládat dech,tempo,intonaci řeči,pojmenovat okolní věci,vyjadřovat se samostatně a smysluplně,vést rozhovor,odloučit se na určitou dobu od rodičů,uvědomovat si svou samostatnost,vyjadřovat vlastní názory,rozhodovat o svých činnostech,ovládat svoje city a chování ve známých situacích,rozlišovat některé obrazné symboly,

 

Dítě a ten druhý:podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti,dospělému,posilovat,kultivovat,obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a pohodu

Dílčí cíl:seznamování s pravidly chování ke vztahu k druhému

Vzdělávací nabídka:běžné verbální i neverbální aktivity dítěte s dítětem a dospělými,sociální, interaktivní hry,hraní rolí,dramatické činnosti,hudební a hudebně pohybové hry,výtvarné hry a etudy

Očekávané výstupy:navazovat kontakty s dospělými,porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad

 

Dítě a společnost:uvést dítě do společenství ostatních lidí,materiálních a duchovních hodnot,do světa kultury,umění,osvojit si potřebné dovednosti,postoje,návyky,aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí

Dílčí cíl:poznávání pravidel společenského soužití,jejich spoluvytváření

Vzdělávací nabídka:běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory  vztahů a chování, aktivity vhodné pro adaptaci v mat škole

Očekávané výstupy:uplatňovat návyky společenského chování ve styku s dospělými a dětmi,pochopit,že každý má ve společenství svou roli,podle které je třeba se chovat

 

Dítě a svět:založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění,o vlivu člověka na životní prostředí,vytvořit elementární základy postoje dítěte k životnímu prostředí

Dílčí cíl:seznamování s prostředím,vytváření pozitivního  vztahu k němu

Vzdělávací nabídka:pozorování blízkého prostředí,přírody,kulturních a technických objektů,vycházky,výlety,praktická orientace v obci

Očekávané výstupy:orientovat se bezpečně v známém prostředí,zvládat běžné situace,chovat se bezpečně doma i na veřejnosti

 

 

 

2. Téma : Barevný podzim

 

Dítě a jeho tělo:stimulovat a podporovat růst dítěte a neurosvalový vývoj dítěte

Dílčí cíl:nelokomoční pohybové činnosti a jiné sportovní činnosti

Vzdělávací nabídka: manipulační činnosti a zdravotně zaměřené činnosti

Očekávané výstupy:zachovávat správné držení těla,zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci,koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla

 

Dítě a jeho psychika:rozvíjet intelekt,řeč,a jazyk

Dílčí cíl: rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu,získání relativní citové samostatnosti

Vzdělávací nabídka: samostatný slovní projev na určité téma,poslech pohádek, příběhů,vyprávění co dítě slyšelo,shlédlo,přednes,dramatizace,zpěv,činnosti a úkoly přiměřené dítěti,s viditelným výsledkem,činnosti vyžadující samostatné vystupování, vyjadřování,obhajování,rozhodování a sebeovládání

Očekávané výstupy: domluvit se slovy,gesty,porozumět slyšenému,formulovat otázky,odpovídat,učit se nová slova,naučit se zpaměti krátké texty,vyjádřit souhlas i nesouhlas,uvědomovat si své možnosti i limity, přijímat pozitivní ocenění i neúspěch,sledovat očima zleva doprava

 

Dítě a ten druhý:

Dílčí cíl:osvojení si elementárních poznatků pro navazování a rozvíjení vztahů

Vzdělávací nabídka:společenské hry, kooperativní činnosti,společné aktivity

Očekávané výstupy:přirozeně komunikovat s druhým dítětem,odmítnout nepříjemnou komunikaci

 

Dítě a společnost:

Dílčí cíl:rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí,přijímat základní hodnoty

Vzdělávací nabídka: spoluvytvářet pravidla soužití,různorodé společenské hry a skupinové aktivity

Očekávané výstupy:chovat se na základě vlastních pohnutek,s ohledem na druhé,začlenit se do třídy mezi své vrstevníky,respektovat je

 

Dítě a svět:

Dílčí cíl:vytvářet elementární povědomí o prostředí,rozmanitosti,vývoji a proměnách

Vzdělávací nabídka:sledování události,účast na akcích v obci,poučení o možných nebezpečných situacích, jak se prakticky chránit

Očekávané výstupy:uvědomovat si nebezpečí,jak se chránit,osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. téma:Máme rádi Vánoce

 

Dítě a jeho tělo:vést k zdravým životním návykům a postojům

Dílčí cíl:vytváření zdravých životních návyků a postojů

Vzdělávací nabídka:zdravotně zaměřené činnosti,smyslové a psychomotorické hry

Očekávané výstupy:ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem, vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

Dítě a jeho psychika:rozvíjet poznávací procesy,city,vůli dítěte

Dílčí cíl: osvojení si některých poznatků a dovedností,které předcházejí čtení a psaní,rozvoj schopnosti sebeovládání

Vzdělávací nabídka:grafické napodobování symbolů,tvarů,čísel,písmen,prohlížení a „ čtení „knížek , rozlišování zvuků,užívání gest,činnosti k seznamování dětí s různými sdělovacími prostředky

Očekávané výstupy:sledovat a vyprávět pohádku, příběh,popsat situaci,chápat humor,utvořit rým,vymyslet synonyma,homonyma,antonyma,rozlišovat hlásky a slabiky na začátku a konci slova,prožívat radost ze zvládnutého,soustředit se na činnost a dokončení činnosti,respektovat pravidla a povinnosti,poznat některá písmena a číslice, své napsané jméno,projevovat zájem o knížky,četbu,divadlo,film,užívat telefon

Dítě a ten druhý:

Dílčí cíl:posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním  lidem

Vzdělávací nabídka:společenská setkávání, aktivity podporování sbližování dětí a uvědomování si vztahů mezi lidmi

Očekávané výstupy: uvědomovat si svá práva i práva druhých, chápat,že lidé mají stejnou hodnotu,přestože je každý jiný

Dítě a společnost:

Dílčí cíl:rozvoj základních kulturně společenských postojů,návyků a dovedností,chovat se prosociálně

Vzdělávací nabídka:přípravy a realizace společných zábav a slavností,tvůrčí činností slovesné,literární, dramatické,výtvarné,hudební

Očekávané výstupy:porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých, adaptovat se na život ve škole,spoluvytvářet prostředí pohody

Dítě a svět:

Dílčí cíl:poznávání jiných kultur

Vzdělávací nabídka:hry a aktivity na téma dopravy,bezpečného chování,praktické užívání technických přístrojů a hraček v okolí dítěte.

Očekávané výstupy:mít povědomí o širším prostředí v okolí dítěte, vnímat svět přírody i svět lidí,jeho rozmanitosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. téma: Zimní hry

 

Dítě a jeho tělo:zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu

Dílčí cíl:rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

Vzdělávací nabídka:konstruktivní,grafické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

Očekávané výstupy:napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru,ovládat koordinaci ruky a oka,zvládat jemnou motoriku,mít povědomí o ochraně osobního zdraví a bezpečí,kde hledat pomoc

Dítě a jeho psychika: rozvíjet sebepojetí a sebenahlížení dítěte

Dílčí cíl: rozvoj smyslového vnímání, rozvíjení slovně-logického myšlení,rozvoj paměti,pozornosti,představivosti a fantazie,rozvoj schopnosti vytvářet citové vztahy

Vzdělávací nabídka:přímé pozorování přírodních kulturních a technických objektů a jevů v okolí dítěte, záměrné pozorování předmětů,jejich vlastností,znaků a funkcí,manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností,konkrétní operace s materiálem ( třídění,uspořádání,přiřazování, odhad,porovnávání apod.),cvičení v projevování citů,v sebekontrole a sebeovládání,hry na téma rodiny a přátelství

Očekávané výstupy:vědomě využívat všech smyslů,soustředit se na činnost,udržet pozornost,pojmenovat to,čím je obklopeno,přemýšlet,uvažovat,vyjádřit se,zorganizovat hru,uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky

Dítě a ten druhý:

Dílčí cíl:vytváření prosociálních postojů

Vzdělávací nabídka:hry při nichž se dítě učí respektovat druhého,vytváření pravidel, činnosti k porozumění pravidel chování

Očekávané výstupy:uplatňovat své potřeby,přání,práva,uzavírat kompromisy,řešit konflikt dohodou, spolupracovat s ostatními

Dítě a společnost:

Dílčí cíl:vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

Vzdělávací nabídka:receptivní  slovesné, literární,výtvarné,dramatické činnosti,setkávání s uměním i mimo mateřskou školu

Očekávané výstupy:vyjednávat a řešit situace  s dětmi i dospělými v okolí, utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách

 

Dítě a svět:

Dílčí cíl:pochopení,že lidská činnost může chránit ale i ničit

Vzdělávací nabídka:přirozené i zprostředkované poznávání přírodního prostředí, práce s literaturou,médii

Očekávané výstupy:všímat si změn a dění v nejbližším okolí,porozumět, že změny jsou přirozené,přizpůsobovat se jim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. téma: Začalo jaro

 

Dítě a jeho tělo:podporovat rozvoj pohybových a manipulačních činností

Dílčí cíl:zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky

Vzdělávací nabídka: manipulační činnosti, činnosti relaxační a odpočinkové

Očekávané výstupy:ovládat koordinaci ruky a oka,zvládat jemnou motoriku,

Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu zdravého pohybu a zdravé výživy,pojmenovat části těla a orgány

 

Dítě a jeho psychika:rozvíjet kreativitu a sebevyjádření

Dílčí cíl: rozvoj tvořivosti,rozvoj dovednosti vyjádřit dojmy a prožitky

Vzdělávací nabídka:rozvoj tvořivosti,výlety do okolí

Očekávané výstupy: zaměřovat se na to,co je z poznávacího hlediska důležité,využívat nové věci a zkušenosti k učení,učit se podle pokynů a instrukcí, prožívat a projevovat co cítí, ovládat své afektivní chování

 

Dítě a ten druhý:

Dílčí cíl:rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

Vzdělávací nabídka:hry a činnosti,které vedou  ohleduplnosti,rozdělit se,půjčovat,střídat se,pomoci,schopnosti vyřešit vzájemný spor

Očekávané výstupy:dodržovat pravidla chování ve škole a doma,herní pravidla,respektovat potřeby jiného dítěte,dělit se

 

Dítě a společnost:

Dílčí cíl:seznamování se světem lidí,kultury a umění

Vzdělávací nabídka:hry k poznávání různých společenských rolí,aktivity přibližující pravidla a mravní hodnoty

Očekávané výstupy:chovat se zdvořile, s úctou,vážit se jejich práce,dodržovat pravidla her,jednat spravedlivě

 

Dítě a svět:

Dílčí cíl:osvojit si poznatky a činnosti k péči o okolí,zdravé prostředí,k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými  vlivy

Vzdělávací nabídka:kognitivní činnosti

Očekávané výstupy:mít povědomí o významu životního prostředí,ovlivňování vlastního zdraví a životního prostředí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. téma : Jezdíme na výlety

 

Dítě a jeho tělo:podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte

Dílčí cíl:osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví,bezpečí,pohody

Vzdělávací nabídka: činnosti relaxační, odpočinkové, činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a zdraví

Očekávané výstupy:ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem,mít povědomí o významu čistoty, zdraví,pohybu, zdravé výživy

 

Dítě a jeho psychika:stimulovat osvojování a rozvoj vzdělávacích dovedností dítěte

Dílčí cíl: posilování přirozených poznávacích citů,kultivace mravního a estetického vnímání,rozvoj kooperativních dovedností

Vzdělávací nabídka: hry a činnosti zaměřené ke cvičení paměti,vytváření pojmů a osvojování poznatků,poznávání znakových systémů

Očekávané výstupy:chápat základní číselné a matematické pojmy,souvislosti a používat je,chápat prostorové pojmy,elementární časové pojmy, orientovat se v čase, v prostoru a rovině, být citlivé ve vztahu k živým bytostem,přírodě, věcem,těšit se příjemných zážitků,přírodních a kulturních krás,setkávání s uměním

 

Dítě a ten druhý:

Dílčí cíl:rozvoj kooperativních dovedností

Vzdělávací nabídka:činnosti k poznávání sociálního prostředí – škola,rodina,hry a situace k ochraně soukromí a bezpečí svého i druhých

Očekávané výstupy:vnímat,co si druhý přeje a potřebuje,bránit se projevům násilí,ubližování a ponižování

 

Dítě a společnost:

Dílčí cíl:vytvářet povědomí o existenci jiných kultur a národností

Vzdělávací nabídka:hry a praktické činnosti ze světa lidí a práce

Očekávané výstupy:odmítat společensky nežádoucí chování,zacházet šetrně s věcmi kolem sebe,vnímat a hodnotit kulturní a  umělecké podněty

 

Dítě a svět:

Dílčí cíl:rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Vzdělávací nabídka:využívat podnětů, situací,ukázek k seznamování s naší republikou,pozorování stavu životního prostředí a poznávání ekosystémů

Očekávané výstupy:rozlišovat aktivity,které zdraví životního prostředí poškozují nebo podporují

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Letní příroda kolem nás

 

Dítě a jeho tělo:zlepšovat tělesnou a pohybovou zdatnost

Dílčí cíl:rozvoj pohybových schopností

Vzdělávací nabídka:lokomoční pohybové činnosti,základní gymnastika,turistika,sezónní činnosti, míčové hry

Očekávané výstupy:zvládnout základní pohybové dovednosti, běžné způsoby pohybu v různém prostředí

 

Dítě a jeho psychika:povzbuzovat dítě v dalším rozvoji,poznávání a učení

Dílčí cíl: vytvářet pozitivní vztah k učení,osvojit si poznatky o znakových systémech a jejich funkci,vytváření základů pro práci s informacemi

Vzdělávací nabídka: hry procvičující orientaci v prostoru a rovině,činnosti k seznamování  s číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou a praktickou aplikací,činnosti k poznávání časových pojmů a vztahů denního řádu,dějů,příběhů,událostí

Očekávané výstupy: naučit se nazpaměť krátké texty,řešit problémy,úkoly,předkládat nápady,nalézat nová řešení,vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech,zachytit a vyjádřit své prožitky

 

Dítě a ten druhý:

Dílčí cíl:ochrana osobního soukromí a bezpečí

Vzdělávací nabídka:četba,pohádky,příběhy s etickým obsahem a poučením

Očekávané výstupy:chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi i staršími jedinci,požádat o pomoc

 

Dítě a společnost:

Dílčí cíl:vytvoření základů aktivních postojů k světu,životu,kultuře,rozvoj společenského i estetického vkusu

Vzdělávací nabídka:aktivity přibližující svět kultury a umění

Očekávané výstupy:zachycovat své okolí výtvarně,vyjadřovat se prostřednictvím hudebních činností,zvládat základní hudební dovednosti

 

Dítě a svět:

Dílčí cíl:rozvíjet schopnosti přizpůsobovat se  podmínkám vnějšího prostředí,jeho změnám,vytvoření povědomí o sounáležitosti se světem,přírodou,lidmi,společností, planetou Zemí

Vzdělávací nabídka: ekohry,pracovní,pěstitelské,chovatelské činnosti

Očekávané výstupy: pomáhat pečovat o okolní životní prostředí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Evaluační systém

 

 

1.Pedagogická evaluace:

 

A.Vyhodnocení denních vzdělávacích činností, tematického celku  a             

tematických částí

         - evaluace denní vzdělávací činnosti

         - zpracování hodnotícího listu

 

B. Vyhodnocení individuelního rozvoje dítěte

         - vedení denních záznamů o pozorování dítěte

         - sestavení individuelního plánu pro dítě

         - děti se SVP

         - diagnostické listy

         - výtvarné práce dětí, pracovní výrobky, pracovní listy, grafomotorické                     

            cvičení

         - rozhovory s rodiči

         - portfolia dětí ( pracovní, dokumentační,reprezentační)

 

C. Vyhodnocování denních činností dítětem

         - motivace dítěte na denní činnosti - Jak si budeme hrát, co chcete

           dělat?

         - hodnocení denních činností, tématických částí

                         - jak jsme si hráli?

                         - co se nám líbilo,nelíbilo a proč?

                     

D. Školní vzdělávací program, třídní vzdělávací program

         - evaluační dotazník učitelky – podmínky výchovně vzdělávací práce

            školy

         - evaluace projektu školy - dotazník

         - autoevaluační dotazník učitelky

         - autoevaluační dotazník provozního zaměstnance

         - pedagogické rady

         - analýza uplynulého školního roku

         - kvalita spolupráce s rodiči, partnery

         - dotazník pro rodiče

         - hospitační činnost ředitelky školy

         - zprávy ČŠI, kontrolních orgánů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Časový plán autoevaluace školy

 

 

Říjen:

-hodnocení souladu ŠVP a RVP ( zodpovídá ředitelka)

-hodnocení materiálních podmínek  školy (zodpovídá - ředitelka)

 

Listopad:

-hodnocení spolupráce s rodiči (z - učitelka, ředitelka)

- hodnocení dětí se SVP (z- učitelka,ředitelka)

 

Leden:

-provozní a pedagogické porady ( vyhodnocení připomínek,plnění závěrů )

 (z - ředitelka)

 

Březen:

-portfolio učitelek (z - ředitelka, učitelka)

-portfolio dětí ( z - učitelka)

-diagnostické listy dětí ( z - učitelka,ředitelka)

 

Duben:

-hodnocení spolupráce s ostatními subjekty ( z – učitelka, ředitelka)

 

Červen:

-třídní evaluace ( z – ředitelka,učitelka)

-hospitační protokoly ( z - ředitelka)

-plán DVPP ( z - ředitelka)

-plán samostudia ( z - ředitelka)

-hodnocení školního roku, hodnocení  školy v pedagogické radě ( z - ředitelka)

 

Srpen :

-sebereflexe, reflexe učitelek a vedení školy ( z – ředitelka, učitelka)

-shrnutí zjištěných dat (z - ředitelka)

-stanovení plánu zlepšení ( z - ředitelka)

-projednání a zpracování školního vzdělávacího programu , ročního plánu ,     plánů spolupráce ( z - ředitelka)

- zpracování TVP ( z – učitelka,ředitelka)