Navigace

Obsah

Přejeme Vám krásné Vánoce a hodně zdraví a štěstí v novém roce 2021

Děti a kolektiv zaměstnanců MŠ Bocanovice

 

Vánoční stromeček - nalepovací tetování | Potetuj.cz

 

 

Informace rodičům a zákonným zástupcům

 

 1. Dle nařízení a opatření MŠMT:
 2. Manuál je závazný pro děti, zákonné zástupce dětí a zaměstnance mateřské školy
 3. Zákonní zástupci, cizí osoby a provozní zaměstnanci jsou povinni nosit v celém areálu budovy  mateřské školy roušky.
 4. Děti a pedagogové při práci s dětmi nosit roušky nemusí.
 5. Doprovod dětí se zdržuje v šatně po nezbytně nutnou dobu a udržuje rozestupy 2 m
 6. Po vstupu do šatny použijí ZZ prostředek k dezinfekci rukou
 7. Z hygienických důvodů je zakázáno nosit do MŠ hračky a jiné předměty
 8. Do budovy MŠ nesmí vstoupit dítě nebo ZZ dítěte s příznaky infekčního onemocnění ( zvýšená teplota,kašel,rýma,dušnost,průjem,bolest hlavy apod.)
 9. Pokud se objeví příznaky infekčního onemocnění u dítěte během pobytu v MŠ, je dítě izolováno od ostatních dětí a zákonní zástupci jsou telefonicky vyzváni k bezodkladnému vyzvednutí dítěte z MŠ, poté musí rodiče informovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu léčení.
 10. Dítě s příznaky infekčního onemocnění nebo chřipky musí zůstat doma minimálně 10 dnů nebo dle pokynů dětského lékaře.
 11. V případě alergického onemocnění u dítěte (rýma, kašel), musí rodiče předložit potvrzení od lékaře
 12. Dítě si musí po příchodu do MŠ řádně umýt ruce mýdlem a teplou vodou.
 13. Rodiče nevstupují do herny, jídelny a umývárny, zákonný zástupce předá dítě učitelce ve dveřích z šatny , při odchodu z MŠ rodič vyčká na dítě v šatně.
 14. Děti jsou upozorňovány na dodržování hygienických pravidel ( při  mytí rukou, při kašli a kýchání)
 15. Vzdělávání dětí s povinnou předškolní docházkou bude probíhat dle dané situace:

- prezenční výuka

- smíšená výuka prezenční a distanční (nepřítomno více jak 50% předškolních dětí)

- distanční výuka (karanténa všech dětí)

 1. Zvýšená pozornost je věnována dezinfekci prostor mateřské školy a školní jídelny.
 2. Škola je dostatečně vybavena čistícími a dezinfekčními prostředky, bezkontaktním teploměrem a rouškami

 

 

Kontakty: koronavirus@msmt.cz

Koronalinka MŠMT - +420 771 139 410, +420 771 139 398

Kontakt na KHS Moravskoslezského kraje: michaela.pavelkova@khsova.cz

 

V Bocanovicích 14.10.2020

 

Ředitelka mateřské školy Lenka Kubiczková

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informace rodičům k zahájení školního roku 2020/21

 

 1. Dle manuálu MŠMT – Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID – 19
 2. Provoz mateřské školy bude zahájen dne 1. 9. 2020 v obvyklém provozu
 3. Manuál je závazný pro děti,zákonné zástupce dětí a zaměstnance mateřské školy
 4. Nošení ochranných roušek při vstupu do budovy se vždy řídí aktuální epidemiologickou situací v ČR (semafor)
 5. Děti a zaměstnanci v prostorách MŠ nosit roušky nemusí
 6. Doprovod dětí se zdržuje v šatně po nezbytně nutnou dobu
 7. U vstupu do šatny je k dispozici prostředek k dezinfekci rukou
 8. Škola je vybavena čistícími a dezinfekčními prostředky, bezkontaktním teploměrem a rouškami
 9. Z hygienických důvodů je zakázáno nosit do MŠ hračky a jiné předměty
 10. Do budovy MŠ nesmí vstoupit dítě nebo ZZ dítěte s příznaky infekčního onemocnění ( zvýšená teplota,kašel,rýma,dušnost,průjem,bolest hlavy apod.)
 11. V případě alergického onemocnění u dítěte (rýma,kašel), musí rodiče předložit potvrzení od lékaře
 12. Dítě si musí po příchodu do MŠ řádně umýt ruce
 13. Rodiče nevstupují do herny, jídelny a umývárny, zákonný zástupce předá dítě učitelce ve dveřích z šatny
 14. Pokud se objeví příznaky infekčního onemocnění u dítěte během pobytu v MŠ, je dítě izolováno od ostatních dětí a zákonní zástupci jsou telefonicky vyzváni k bezodkladnému vyzvednutí dítěte z MŠ, poté musí rodiče informovat praktického lékaře,který rozhodne o dalším postupu léčení
 15. Děti jsou upozorňovány na dodržování hygienických pravidel
 16. Škola v průběhu roku zváží konání nadstandardních aktivit dle epidemiologické situace
 17. Vzdělávací aktivity budou probíhat dle ŠVP,pokud možno nejvíce venku
 18. Vzdělávání dětí s povinnou předškolní docházkou bude probíhat dle dané situace:

- prezenční výuka

- smíšená výuka prezenční a distanční (nepřítomno více jak 50% předškolních dětí)

- distanční výuka (karanténa všech dětí

 1. školní stravování se řídí manuálem MŠMT, hygienickým normami, řádem ŠJ a vyhláškou o školním stravování 107/2005
 2. úklid a dezinfekce prostor mateřské školy se řídí daným manuálem MŠMT a provozním řádem mateřské školy

 

Kontakty: koronavirus@msmt.cz

Koronalinka MŠMT - +420 771 139 410, +420 771 139 398

Kontakt na KHS Moravskoslezského kraje: michaela.pavelkova@khsova.cz

 

Ředitelka mateřské školy Lenka Kubiczková

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Od 25.5.2020 je opět zahájen provoz mateřské školy.

Doprovázející osoba se musí v prostorách mateřské školy pohybovat v roušce a to po nezbytně nutnou dobu ( předání a vyzvednutí dítěte) musí dodržovat odstupy 2 metry.

Aktivity dětí jsou organizovány tak,aby bylo možné větší část dne strávit venku v areálu školní zahrady.

Dětem je po příchodu do mateřské školy denně změřena teplota.Při zvýšené teplotě a  příznacích infekčního onemocnění u dětí, jsou rodiče telefonicky vyzváni k neprodlenému vyzvednutí dítěte.

 

Zahájení provozu mateřské školy od 25.5.2020

 

Provoz Mateřské školy Bocanovice bude zahájen dne 25.5.2020.

Dítě nastupující do MŠ musí být zdravé.

Při příchodu s dítětem do MŠ musí zákonný zástupce dítěte podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.Čestné prohlášení obdrží rodiče  v mateřské škole při příchodu.

Dítěti bude při příchodu změřena teplota pracovníkem MŠ.

Prosíme zákonné zástupce dětí,aby nahlásili nejpozději do 20.5.2020,zda dítě nastoupí dne 25.5.2020 do MŠ.

(email: ms.bocanovice@ seznam.cz, nebo sms: 737 785 894)

Při provozu mateřské školy se budeme řídit pokyny MŠMT,budou dodržovány dané bezpečností a hygienické pokyny.

 

ředitelka Lenka Kubiczková 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspirace pro rodiče

výtvarné činnosti a náměty pro práci s dětmi na internetu:

- předškoláci

- tvoření s dětmi

- pinterest

vzdělávací videa pro předškolní děti : ČT edu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápisy do mateřské školy 

 

Zápisy do Mateřské školy v Bocanovicích pro školní rok 2020/21 se nekonají z důvodu naplněné kapacity mateřské školy.

ředitelka Lenka Kubiczková

-

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informace rodičům a zákonným zástupcům

 

Z důvodu nařízení vlády o prevenci šíření koronaviru dochází od 18.3.2020 do odvolání k uzavření Mateřské školy v Bocanovicích.

O zahájení provozu mateřské školy budou zákonní zástupci dětí informováni na webových stránkách školy a sms zprávou.

 

V Bocanovicích 17.3.2020

 

Ředitelka Lenka Kubicková

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, pokud potřebujete vypsat Žádost o ošetřovné při péči o dítě,kontaktujte mně telefonicky.

řed. Lenka Kubiczková

-----------------------------------------------------------------------------------------------